linux-hwmon.vger.kernel.org archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Adam Charachuta" <adam.charachuta@lokoho.com>
To: <linux-hwmon@vger.kernel.org>
Subject: Słowa kluczowe do wypozycjonowania
Date: Mon, 7 Nov 2022 09:10:44 GMT	[thread overview]
Message-ID: <20221107074500-0.1.23.5lpc.0.hm4edilbnz@lokoho.com> (raw)

Dzień dobry,

zapoznałem się z Państwa ofertą i z przyjemnością przyznaję, że przyciąga uwagę i zachęca do dalszych rozmów. 

Pomyślałem, że może mógłbym mieć swój wkład w Państwa rozwój i pomóc dotrzeć z tą ofertą do większego grona odbiorców. Pozycjonuję strony www, dzięki czemu generują świetny ruch w sieci.

Możemy porozmawiać w najbliższym czasie?


Pozdrawiam
Adam Charachuta

       reply	other threads:[~2022-11-07 9:47 UTC|newest]

Thread overview: 9+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-11-07 9:10 Adam Charachuta [this message]
2022-12-13 9:17 Słowa kluczowe do wypozycjonowania Adam Charachuta
2023-01-09 8:40 Adam Charachuta
2023-01-31 8:30 Adam Charachuta
2023-02-21 8:30 Adam Charachuta
2023-03-27 7:56 Adam Charachuta
2023-04-11 7:40 Adam Charachuta
2023-04-25 9:42 Adam Charachuta
2023-05-18 7:41 Adam Charachuta

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20221107074500-0.1.23.5lpc.0.hm4edilbnz@lokoho.com \
  --to=adam.charachuta@lokoho.com \
  --cc=linux-hwmon@vger.kernel.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link
Be sure your reply has a Subject: header at the top and a blank line before the message body.
This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).