linux-kbuild.vger.kernel.org archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Adam Charachuta" <adam.charachuta@lokoho.com>
To: <linux-kbuild@vger.kernel.org>
Subject: Słowa kluczowe do wypozycjonowania
Date: Mon, 9 Jan 2023 08:40:48 GMT	[thread overview]
Message-ID: <20230109074502-0.1.3a.kocd.0.p09ep0u0f1@lokoho.com> (raw)

Dzień dobry,

zapoznałem się z Państwa ofertą i z przyjemnością przyznaję, że przyciąga uwagę i zachęca do dalszych rozmów. 

Pomyślałem, że może mógłbym mieć swój wkład w Państwa rozwój i pomóc dotrzeć z tą ofertą do większego grona odbiorców. Pozycjonuję strony www, dzięki czemu generują świetny ruch w sieci.

Możemy porozmawiać w najbliższym czasie?


Pozdrawiam
Adam Charachuta

       reply	other threads:[~2023-01-09 8:42 UTC|newest]

Thread overview: 18+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2023-01-09 8:40 Adam Charachuta [this message]
 -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2023-08-24 7:51 Słowa kluczowe do wypozycjonowania Adam Charachuta
2023-08-08 7:45 Adam Charachuta
2023-07-24 7:55 Adam Charachuta
2023-06-13 7:30 Adam Charachuta
2023-05-18 7:41 Adam Charachuta
2023-05-05 7:45 Adam Charachuta
2023-04-07 8:01 Adam Charachuta
2023-03-14 8:45 Adam Charachuta
2023-02-21 8:30 Adam Charachuta
2023-01-31 8:30 Adam Charachuta
2022-12-13 9:17 Adam Charachuta
2022-11-18 8:31 Artur Małosiński 
2022-09-26 7:31 Artur Małosiński 
2022-06-10 8:24 Artur Małosiński 
2022-05-20 8:14 Artur Małosiński 
2022-03-07 7:45 Artur Małosiński 
2022-02-10 8:56 Artur Małosiński 

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20230109074502-0.1.3a.kocd.0.p09ep0u0f1@lokoho.com \
  --to=adam.charachuta@lokoho.com \
  --cc=linux-kbuild@vger.kernel.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link
Be sure your reply has a Subject: header at the top and a blank line before the message body.
This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).