[1/2] cpufreq: Add i.MX7ULP to cpufreq-dt-platdev blacklist
diff mbox series

Message ID 1587369314-23452-2-git-send-email-peng.fan@nxp.com
State In Next
Commit 11d89b0a820f8d1edb7780b971597c357864dec7
Headers show
Series
  • cpufreq: add i.MX7ULP support
Related show

Commit Message

Peng Fan April 20, 2020, 7:55 a.m. UTC
From: Peng Fan <peng.fan@nxp.com>

Add i.MX7ULP to cpufreq-dt-platdev blacklist.

Signed-off-by: Peng Fan <peng.fan@nxp.com>
---
 drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.c | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

Patch
diff mbox series

diff --git a/drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.c b/drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.c
index cb9db16bea61..5c8baf603e05 100644
--- a/drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.c
+++ b/drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.c
@@ -105,6 +105,7 @@  static const struct of_device_id blacklist[] __initconst = {
 	{ .compatible = "calxeda,highbank", },
 	{ .compatible = "calxeda,ecx-2000", },
 
+	{ .compatible = "fsl,imx7ulp", },
 	{ .compatible = "fsl,imx7d", },
 	{ .compatible = "fsl,imx8mq", },
 	{ .compatible = "fsl,imx8mm", },